Kopercarbonaat ( CuCO3- Cu(OH)2/ mg 221 ) Xn 500 gr.

13,56

safty data sheet kopercarbonaat.Kopercarbonaat

Sterk kleurende pigment 3 tot 7 % max. toevoegen aan glazuur .

Maar minder intensief dan de oxide . lat zich echter beter verdelen.

let op Koper verhoogt de oplosbaarheid en afgifte van lood in een glazuur .

gevaarlijke stof.

Artikelnummer: C-3095.500 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

Kopercarbonaat

Signaalwoord: gevaarlijke stof

Acute Tox. 4 H302 Schadelijk bij sinslikken.

Acute Tox. 4 H332 Schadelijk bij inademing.

·  Etiketteringselementen
· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
· Gevarenpictogrammen GHS07
· Signaalwoord Waarschuwing
· Gevarenaanduidingen
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
· Veiligheidsaanbevelingen
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan
ademen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale
voorschriften.
·  Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar

 

·  Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie:
Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle
gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.
· Na het inademen: Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken
· Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen
· Na inslikken: Onmiddellijk arts consulteren
·  Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
·  Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Het telefoonnummer van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum (NVIC) (+31)(0)30 2748888 uitsluitend bestemd voor de professionele hulpverlening

 

 

Extra informatie

Gewicht0.5 kg
Afmetingen10 × 5 × 15 cm