Strontiumcarbonaat

11,18

Strontiumcarbonaat C Wordt o.a. gebruikt in boorglazuren om de boorsluier te verminderen. Maakt gekleurde glazuren briljanter en levendiger van kleur. Sterk
vloeimiddel in aardewerk glazuren, kan hierin voor een deel het loodgehalte vervangen. Verlaagt de viscositeit van een glazuur. De werking
in glazuren is te vergelijken met die van bariumcarbonaat.

Artikelnummer: C-3195 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

Strontiumcarbonaat SrCO3/mg 148

 

 

Signaalwoord : Waarschuwing
• Gevarenaanduidingen :

• Veiligheidsaanbevelingen:
P 270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P 301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een arts/… raadplegen

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene informatie: Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen. Nooit iets toedienen langs de mond
bij een bewusteloos persoon.
Na Inademing: Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Arts raadplegen bij aanhoudende klachten.
Na huidcontact: Zorgvuldig wassen met water en zeep. Bevuilde kledij uittrekken en wassen vooraleer weer te gebruiken. Arts
raadplegen bij aanhoudende klachten.
Na oogcontact: Zorgvuldig met water uitspoelen. Tevens onder de oogleden Arts raadplegen bij aanhoudende klachten.
Na orale inname: Onmiddellijk arts raadplegen. Mond spoelen met water. Patiënt niet laten overgeven. Kunstmatige beademing en /of
zuurstof toedienen kan noodzakelijk zijn.

Maatregelen ter beheersing van
blootstelling
Technische maatregelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
– Inhalatiebescherming : Stofinademing vermijden. Bij overschrijding van de MAK-waard: stofmasker P3 dragen
– Huidbescherming : Kledij met lange mouwen dragen.
– Handbescherming : Ondoordringbare handschoenen. Aanbevolen materialen: PVC en rubber.
– Oog-/Gezichtbescherming : Stofdichte beschermingsbril dragen.
Hygiëne : Tijdens de arbeid niet roken, drinken of eten. Voor elke pauze handen en huid wassen.

Informatie over toxicologische effecten
LD50 oraal: 2000 mg/kg (rat)
Schadelijke werking bij orale inname. Het gevaar is verbonden aan het barium-ion. (neurologische-, cardiovasculaire-, adem-, maagen darmstoornissen). Mogelijke schade aan nieren, hart en bloedvaten, het bloedsysteem en de bijnieren. Irritatie van huid en ogen.
Kankerverwekkend, DNA- en voortplantingsgevaarlijke werking. Bij inademing van een hoge concentratie Barium, irritatie van neus- en
keelholte. Bij regelmatige inademing risico op bronchitis. Bij inslikken: speekselvloed, misselijkheid en uitbreken van buikkrampen en
diarree. Risico op hartritmestoornissen, stuiptrekkingen en shock

 

Het telefoonnummer voor het Nationaal vergiftigingen informatie Centrum (NVIC) (+31) (0)302748888 uitsluitend bestemd voor de professionele hulpverlening

Extra informatie

Gewicht1 kg
Afmetingen17 × 2 × 20 cm