Nikkeloxyde zwart( Ni2O3/mg166) 1 kg.

113,74

NICKEL OXIDE Safety Data Sheet accordingtoRegulation Nikkeloxide zwart (Ni2O3 / mg 166)

Dit product mag niet verkocht worden aan particulieren/consumenten

5-10% in een kristal glazuur verhoogt de kristal vormende  werking.Nikkel geeft onvoorspelbare  effecten en wordt daarom meestal slechts gebruikt om kleuren verkregen door andere oxides zachter , dieper en donkerder te maken 1-4 % in glazuren met een hoog zinkgehalte  kan geel of blauw ontstaan. met magnesium kan groen ontstaan. met lood kan blauwgroen ontstaan.

giftige stof.

Artikelnummer: C-3165 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

 

Nikkeloxide zwart (Ni2O3 / mg 166)

Indeling van de stof of het mengsel
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Huidsensibilisatie, categorie 1, H317
Carcinogeen, categorie 1A, H350
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, categorie 1 , H372
Cronische aquatisch, categorie 1, H413
Indeling overeenkomstig richtlijn 67/548/EEG
Carcinogeen, categorie 1, R49
Xi, R43
T, R48/23
R53
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008•

• Signaalwoord : G e v a a r

• Gevarenaanduidingen:
H 3 1 7 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H 3 5 0 : Kan kanker veroorzaken.
H 3 7 2 : Veroorzaakt schade aan organen (longen) bij langdurige of herhaalde blootstelling (inhalatie).
H 4 1 3 : Kan langdurige schadelijk gevolgen voor in het water levende organismen hebben
• Veiligheidsaanbevelingen :
P 201: Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P 202: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P 260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P 261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P 264: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P 270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P 272: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P 273: Voorkom lozing in het milieu.
P 280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P 308+313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P 333+313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P 314: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P 321: Specifieke behandeling vereist (zie op etiket).
P 363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P 405: Achter slot bewaren.
P 501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens nationale voorschriften.

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene informatie: Bi aanhoudende klachten een arts raadplegen.
Na inademing: Niet van toepassing.
Na huidcontact: Gecontamineerde kledij uitdoen. Wassen met water en zeep. Bij aanhoudende huidirritatie een arts
raadplegen en dit document of het etiket tonen.
Na contact met de ogen: Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend waterspoelen. Bij aanhoudende irritatie
een oogarts raadplegen
Na orale inname: Niet van toepassing.

Informatie over toxicologische effecten
LD50 oraal (nikkeloxide): 9990 mg/kg (rat)
LD50 oraal (kobaltoxide): 202 mg/kg (rat)
Nikkeloxide kan bij inslikken leiden tot buikpijn, misselijkheid, blozen, bloedrukdaling, allergische reactie en oorsuizen. Bij
langdurige blootstelling aan de huid kan dermatitis optreden en bij orale opname kan de schildklier beschadigd worden. Bij
langdurige of herhalende inademing kan het leiden tot (long)kanker. Kobaltoxide is irriterend bij inademing (moeilijk
ademhalen, hoest). Veroorzaakt irritatie en jeuk aan de huid. Kan ernstige oogschade veroorzaken

Afvalverwerkingsmethoden
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen

Het telefoonnummer voor het Nationaal vergiftigingen informatie Centrum (NVIC) (+31) (0)302748888 uitsluitend bestemd voor de professionele hulpverlening

 

Extra informatie

Gewicht1 kg
Afmetingen10 × 5 × 20 cm