Natriumcarbonaat (soda) (Na2CO3 / mg 106) 1 kg.

3,52

Natriumcarbonaat (soda) (Na2CO3 / mg 106)

Gecalcineerde soda, sodiumcarbonaat. Wordt gebruikt als deflocculant bij het prepareren  van gietklei. Sterk vloeimiddel. Oplosbaar in water daarom meestal in gefritte vorm gebruikt of in de vorm van natronveldspaat.

irriterende stof

Artikelnummer: C-3155 Categorieën: ,

Beschrijving

Natriumcarbonaat (soda) (Na2CO3 / mg 106)

• Signaalwoord : irriterende stof
• Gevarenaanduidingen : H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
• Voorzorgsmaatregelen
– Preventie : P264 – Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280 –
Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog-bescherming,
gelaatsbescherming dragen.

Reactie : P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met
water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen. P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie : een arts raadplegen.

. Andere gevaren

Fysische/chemische gevaren : Corrosief voor metalen.
Gevaren voor de gezondheid : Verdampt praktisch niet bij 20°C; zal als poeder bij verstuiven echter snel een
gevaarlijke concentratie in de lucht ontstaan.
Gevaren voor het milieu : Product veroorzaakt een sterke stijging van de pH van water en bodem.
Dit product is geen of bevat geen stof dat een PBT of een zPzB is.
Gevaren voor de veiligheid : Geen significatief gevaar

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemeen : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.
Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon.
Eerstehulpmaatregelen bij
– Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
Slachtoffer rustig houden, in halfzittende houding.
Als het slachtoffer niet of onregelmatig ademt, kunstmatige beademing toepassen.
Bij blijvende klachten, een arts raadplegen.
– Contact met de huid : Verontreinigde kledij uittrekken.
Huid onmiddellijk spoelen met veel water. (ev. douchen).
Bij (blijvende) irritatie, een arts raadplegen.
– Contact met de ogen : Onmiddellijk grondig en langdurig (minstens 15 min.) spoelen met veel water.
Contactlenzen verwijderen.
Oogarts consulteren.
Geen neutralisatiemiddel gebruiken.
– Inslikken : NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen met water.
Medische hulp inroepen

Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Ontruim onmiddellijk de besmette ruimtes en zorg voor voldoende
ventilatie.
Vermijd inademing van het product en aanraking met de
ogen en de huid. Draag geschikte, persoonlijke
veiligheidsuitrusting. (Zie rubriek 8)
. MilieuvoorzorgsmaatregelenMaatregelen ter bescherming van het : Verhinder dat het product in open water, riolering of de
milieu. bodem terechtkomt.De overheid informeren indien het
product in de riolering of in open water terecht komt
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethode : Het gemorst product opvegen.
Restant met veel
water wegspoelen.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Persoonlijke beschermingsmiddelen
: Ventilatie , Plaatselijke afzuiging .
– Inhalatiebescherming : CE-goedgekeurd gasmasker ( Filtertype P2).
– Huidbescherming : Geschikte beschermingskledij .
– Handbescherming : Geschikt materiaal voor veiligheidshandschoenen (EN 374):
PVC : penetratietijd > 480′ – dikte 0,5 mm
– Oog-/Gezichtbescherming : Oogbescherming (gecombineerd met ademhalingsbescherming)

Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit
– Inademing : Kan irriterend zijn voor de ademhalingsorganen.
Symptomen: Hoesten , Kortademigheid .
• Natriumcarbonaat watervrij : LC50 (Rat, inademing, 2 u) : 2,3 mg/l
– Contact met de huid : Kan irriterend zijn voor de huid.
Symptomen: Roodheid .
– Contact met de ogen : Irriterend voor de ogen.
Symptomen: Roodheid , Pijn , Slecht zien .
– Inslikken : Symptomen: Pijnlijke keel , Buikpijn .
• Natriumcarbonaat watervrij : LD50 (Rat, oraal) : 2800 mg/kg
Huidcorrosie/-irritatie : Niet irriterend .
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Irriterend voor de ogen.
Gevaar bij inademing : Niet als gevaarlijk beschouwd.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet sensibiliserend .
Carcinogene werking : Niet ingedeeld als carcinogeen (kankerverwekkend) .
Mutagene werking : Niet ingedeeld als mutageen .
Toxische effecten op de reproductie : Niet ingedeeld voor reprotoxiciteit .
Specifieke doelorgaantoxiciteit – :
eenmalige blootstelling
Bij de mens : Niet ingedeeld voor orgaantoxiciteit .
Bij dieren : Geen effecten gekend.
Specifieke doelorgaantoxiciteit – :
herhaalde blootstelling
Bij de mens : Niet ingedeeld voor orgaantoxiciteit .
Bij dieren : Geen effecten gekend.

Het telefoonnummer voor het Nationaal vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (+31) (0)302748888 uitsluitend bestemd voor de professionele hulpverlening

 

Extra informatie

Gewicht1 kg