Molybdeenoxide (MoO3/mg 144) 500 gr.

71,73

safty data sheet molybdeen oxide Molybdeenoxide MoO3/mg144

Wordt gebruikt als fabricage van geel kleurige stains. Oplosbaar in water en zeer giftig. Kristal vormend in een glazuur waarbij de kristallen de kleur aannemen van de gebruikte kleuroxide.

Artikelnummer: C-3150.500 Categorie: Tag:

Beschrijving

Molybdeenoxide MoO3/mg144

 

• Signaalwoord : irriterend , gevaarlijk voor de gezondheid.
• Gevarenaanduidingen : H 3 1 9 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H351: Verdacht van het
veroorzaken van kanker. H335: Kan irritatie van de luchtwegen
veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen: P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280: Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen. P405: Achter slot bewaren. P501: Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig met nationale voorschriften.

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen : Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.
Eerstehulpmaatregelen bij
– Inademing : Verse lucht toevoeren. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.
– Contact met de huid : Niet van toepassing.
– Contact met de ogen : Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen. Bij aanhoudende
klachten een arts consulteren.
– Inslikken : Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.

 

. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Technische maatregelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
: Ventilatie
– Inhalatiebescherming : Niet noodzakelijk bij voldoende ventillatie.
– Huidbescherming : Niet noodzakelijk.
– Handbescherming : Veiligheidshandschoenen. Het materiaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen
het product/ de stof/ de bereiding. Voor de keuze ook rekening houden met
penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
– Oog-/Gezichtbescherming : Stofbril.
Hygiëne : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en dierenvoeder. Verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Voor de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.

 

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, oppervlaktewater of in de riolering. Geen verder informatie beschikbaar.

Afvalverwerkingsmethoden
Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen. Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

 

Regelgeving
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel
Etikettering in overeenstemming met EEG-richtlijnen: De bij de omgang met chemicaliën voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen.
Het product is volgens de EU-richtlijnen/GefStoffV etikettering plichtig.
R48/20/22: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.
R36/37: Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen

 

 

Het telefoonnummer voor het Nationaal vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (+31) (0)302748888 uitsluitend bestemd voor de professionele hulpverlening

Extra informatie

Gewicht0.500 kg
Afmetingen17 × 2 × 15 cm