Mangaanoxide (bruinsteen) MnO2 /mg 87 Xn 5 kg.

14,29

safty data sheet mangaan oxide

Mangaanoxide (bruinsteen) (MnO2 / mg 87) Xn

Wordt hoofdzakelijk als pigment in klei en glazuren gebruikt. Smeltpunt verlagend in steengoed glazuren. Geeft kookeffecten in glazuren. Zwarte , bruine , roze of paarsachtige kleuren te verkrijgen.. In grote hoeveelheden toegevoegd kan blaasvorming ontstaan. Meer dan 20% Geeft metaalachtig oppervlak. In combinatie met tin oxide bruine kleuren en in combinatie met cobalt oxide en ijzer oxide zwart. In alkalische glazuren violet

schadelijke stof.

 

Artikelnummer: C-3142.5000 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

 

Mangaanoxide (bruinsteen) (MnO2 / mg 87) Xn

 

Signaalwoord : Waarschuwing
Gevarenaanduidingen : H302: Scadelijk bij inslikken – H332: Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsaanbevelingen : P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie: Zich verwijderen uit de zone. Bij aanhoudende klachten een arts verwittigen.
Na Inademing: Voor frisse lucht zorgen. Indien patiënt niet meer ademt: artificieel beademen. Arts raadplegen.
Na huidcontact: Wassen met water en zeep. Bi aanhoudende klachten een arts raadplegen.
Na oogcontact: Contactlezen verwijderen en overvloedig spoelen met water gedurende minimaal 15 minuten. Bij
aanhoudende klachten een arts raadplegen.
Na orale inname: Niet laten overgeven. Nooit iets toedienen bij bewusteloos persoon. Arts raadplegen.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Houdt onnodige personen uit de ruimte weg. Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal.
Mechanisch verwijderen. Stofvorming zoveel mogelijk vermijden. Resten in overeenstemming verwijderen  met de geldende voorschriften.

 

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene informatie: Zich verwijderen uit de zone. Bij aanhoudende klachten een arts verwittigen.
Na Inademing: Voor frisse lucht zorgen. Indien patiënt niet meer ademt: artificieel beademen. Arts raadplegen.
Na huidcontact: Wassen met water en zeep. Bi aanhoudende klachten een arts raadplegen.
Na oogcontact: Contactlezen verwijderen en overvloedig spoelen met water gedurende minimaal 15 minuten. Bij
aanhoudende klachten een arts raadplegen.
Na orale inname: Niet laten overgeven. Nooit iets toedienen bij bewusteloos persoon. Arts raadplegen.

 

Het telefoonnummer van het Nationaal vergiftigingen informatie centrum (NVIC) (+31) (0)302748888 uitsluitend bestemd voor de professionele hulpverlening.

Extra informatie

Gewicht5 kg
Afmetingen17 × 10 × 20 cm