Lithiumcarbonaat (Li2CO3/ mg 74) 100 gr.

4,54

safty data sheet lituimcarbonaat Lithiumcarbonaat  (Li2CO3 / mg 74)

Hoog alkalisch. Verlaagt het smeltpunt van glazuren.  Bovendien sterk vloeimiddel in steengoed en middentemperatuur glazuren. In geringe mate oplosbaar in water. Versterkt de glans van een glazuur Bevordert de kristallisatie  van mat en kristal glazuren. Na het zeven toevoegen.

irriterend en schadelijke stof

Artikelnummer: C-3125.100 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

Lithiumcarbonaat  (Li2CO3 / mg 74)

Signaalwoord: irriterend en schadelijks stof.

• Gevarenaanduidingen : H 302: Schadelijk bij inslikken
H 319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Veiligheidsaanbevelingen:

P 264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P 270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P 280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P 301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P 337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een geautoriseerde plaats.

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie: Uit de buurt van de gevaarlijke zone blijven. Een arts raadplegen. Toon dit veiligheidsinformatieblad aan de
dokter. Laat het slachtoffer niet zonder toezicht.
Na Inademing: Raadpleeg een arts na significante blootstelling. In geval van bewusteloosheid, ligging en vervoer in stabiele zijligging
en bel een dokter.
Na huidcontact: : Onmiddellijk verwijderen van verontreinigde kleding en schoenen.Wassen met zeep en een grote hoeveelheid water.
Na oogcontact: Onmiddellijk spoelen met water. Verwijder contactlenzen. Bij aanhoudende oogirritatie: oogarts raadplegen.
Na orale inname: Mond spoelen met water en vervolgens veel water drinken. Geen melk of alcoholische dranken drinken. Arts
raadplegen
. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen en gevaren: niet gekend.

Maatregelen ter beheersing van
blootstelling
Technische maatregelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
– Inhalatiebescherming : Stofinademing vermijden. In geval van stofvorming, een gasmasker met een
goedgekeurde filter gebruiken. Persoonlijke ademhalingsapparatuur is normaal onnodig.
Bij overschrijding van de MAK-waarde : stofmasker met partikelfilter (P2 (DIN 141)
dragen.
– Huidbescherming : Beschermende en stofdichte kledij
– Handbescherming : Beschermende handschoenen dragen. Deze moeten voldoen aan de eisen van de EUrichtlijn 89/686 /EEG en EN 374. Handschoenen schoonmaken met water en zeep vooraleer
terug te gebruiken.
– Oog-/Gezichtbescherming : Beschermingsbril dragen bij vrijstelling aan stof. Wasgelegenheid met mogelijkheid tot
spoelen van de ogen ter beschikking stellen. Veiligheidsbril moet voldoen aan de CENnormen: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 met betrekking tot de bescherming tegen stof,
dampen, nevels en dampen. Markering EG-klasse II. De zichtbaarheid door de glazen moet
optimaal zijn, en deze elementen moeten dagelijks worden gereinigd; Deze beschermers
moeten regelmatig worden ontsmet volgens de instructies van de fabrikant. Indicatoren van
slijtage kunnen zijn: geelverkleuring van glazen, krassen, krassen op de lenzen.
Beheersing van milieublootstelling : Maatregelen ter bescherming van het milieu: Mag niet in de riolering/het
oppervlaktewater/het grondwater terechtkomen. In het geval van vervuiling van de rivieren,
meren of riolering, de bevoegde autoriteiten informeren

 

Het telefoonnummer van het Nationaal vergiftigingen informatie centrum (NVIC) (+31) (0)302748888 uitsluitend bestemd voor de professionele hulpverlening.

 

Extra informatie

Gewicht0.1 kg
Afmetingen10 × 2 × 10 cm