Kwarts Flint (SiO2/ mg 60) 5 kg.

5,38

safty data sheet kwarts 2

Kwarts (SiO2 – mg 60)  Siliciumoxyde , Flint, Kliezelaarde.  mol -G 60

 

Glasvormer, smeltpunt 1700 graden. Belangrijk bestanddeel van glazuren. Verhoogt het smeltpunt van glazuren. Tot 10% toevoegen eventueel in combinatie met kaolin of magnesiet. Voorkomt craquelé in glazuren. Vervolgens  vermagert het de  klei en brengt het krimp percentage  daarvan terug.Ter bescherming van de ovenplaten: 50% kwarts en 50% kaolin aanmaken met water tot een papje en aanbrengen op de ovenplaten. Goed laten drogen.

Schadelijk stof voor de gezondheid.

Artikelnummer: C-3115.5000 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

 

Kwarts (SiO2 – mg 60)  Siliciumoxyde , Flint, Kliezelaarde.  mol -G 60

 

Signaal woord : Schadelijke stof voor de gezondheid.

Gevarenaanduiding: H373: Kan schade aan de longen veroorzaken bij langdurige
of herhaalde blootstelling bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen: P260: Stof niet inademen.
P285: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte
adembescherming dragen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de
plaatselijke voorschriften.

 

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Contact met de ogen: Spoelen met grote hoeveelheden water en raadpleeg een arts
wanneer de irritatie aanhoudt.
Inhalatie: Het wordt aanbevolen de blootgestelde persoon te verplaatsen naar
een omgeving met frisse lucht.
Inname: Geen eerstehulpmaatregel vereist.
Contact met de huid: Geen specifieke eerstehulpmaatregelen noodzakelijk.
. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Er zijn geen acute en uitgestelde symptomen of effecten waargenomen.
. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen specifieke handelingen vereist.

 

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen
a) Bescherming van de ogen/het gezicht:
Draag een veiligheidsbril met zijbescherming in gevallen waar er kans
is op oogletsel.
b) Bescherming van de huid:
Geen specifieke vereisten. Voor handen, zie hieronder.
Geschikte bescherming (bijv. beschermende kleding, barrière crème)
wordt aangeraden voor werknemers die lijden aan dermatitis of een gevoelige huid.
c) Bescherming van de handen:
Geschikte bescherming (bijv. handschoenen, barrière crème) wordt
aangeraden voor werknemers die lijden aan dermatitis of een
gevoelige huid. Was de handen aan het einde van elke werksessie.
d) Bescherming van de ademhalingswegen:
Draag in geval van langdurige blootstelling aan stofconcentraties in de
lucht een ademhalingsbescherming die voldoet aan de vereisten van
Europese of nationale wetgeving.

Het telefoonnummer van het Nationale vergiftiging  Informatie Centrum (NVIC) (+31) (0)302748888 uitsluitend bestemd voor de professionele hulpverlenging

Extra informatie

Gewicht5 kg
Afmetingen10 × 10 × 20 cm