Koperoxide (CuO / mg 80) 100 gr.

3,25

safty data sheet koperoxyde Koperoxide (CuO / mg 80) Xn

Zeer sterk kleurende oxide 1-3% toevoeg is vaak al genoeg.

Smeltpunt verlagend. Turquoise in alkali glazuren Egyptisch blauw in natrium glazuren

Glasgroen in loodglazuren. In de reductie ossenbloed rood de wel bekende Sang du Boeuf.

Let op Koperoxide verhoogt  de oplosbaarheid en afgifte van lood in een glazuur.

gevaarlijke stof,  lagentermijn gevaar voor het milieu

milieu gevaarlijke stof op lange termijn

 

Artikelnummer: C-3102.100 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

Koperoxide (CuO / mg 80)

Signaal woord: lagentermijn gevaar  giftige stof.

• Gevarenaanduidingen : H 4 0 0 : Zeer giftig voor in het water levende organismen

• Veiligheidsaanbevelingen:
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens nationale voorschriften.

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene informatie: Bij aanhoudende klachten arts raadplegen. Bij contact met kledij of schoenen deze direct uittrekken en grondig
reinigen voor hergebruik.
Na Inademing: Patiënt uit de gevarenzone halen en naar frisse lucht brengen.
Na huidcontact: Wassen met water.
Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid overvloedig spoelen met water voor minimaal 15 minuten.
Na orale inname: Mond spoelen en veel water drinken. Direct arts raadplegen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Voorzorgsmaatregelen (rubriek 7 en 8) opvolgen. Voor voldoende verluchting zorgen. Stofvorming vermijden. Contact met huid, ogen en
kledij vermijden. Product uit de zon houden.
. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Mag niet in riolering/ oppervlaktewater/ grondwater terechtkomen.
. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal.
Mechanisch opnemen. Resten in goed afsluitbaar recipiënt deponeren en via geëigende kanalen sorteren en laten verwerken.

Het telefoonnummer  van het Nationaal vergiftiging Informatie Centrum (NVIC) )+31) (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd voor de professionele hulpverlening.

Extra informatie

Gewicht0.1 kg
Afmetingen10 × 2 × 10 cm