Kaliumcarbonaat (potas) (K2 – CO3 – 2H2O / mg 174) Xn 1 kg.

6,73

potas ve-ka Kaliumcarbonaat (potas) (K2 – CO3 – 2H2O / mg 174)  1 kg.

Ook wel pot-as of parelaarde genoemd. Niet caustieke, plantaardige alkali ,oplosbaar in water.

Hoofdzakelijk gebruikt om glazuren te kleuren  te verzachten en te veranderen. Kopergroen kan geelgroen of helderblauw worden.

schadelijke stof  irriterend

Artikelnummer: C-3087 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

Kaliumcarbonaat (potas) (K2 – CO3 – 2H2O / mg 174)

).

H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie

. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

 

Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen ·

Algemene informatie:
Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische
controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk. · Na het inademen: Frisse lucht
toevoeren; bij klachten arts opzoeken · Na oogcontact:
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend
blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
· Na inslikken: Onmiddellijk arts consulteren
·  Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen
verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen
verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Stofvorming
vermijden.
·  Milieuvoorzorgsmaatregelen: Mag niet in riolering of afvalwater afgevoerd worden.
·  Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Voor voldoende ventilatie zorgen.

 

LET OP : aanraking met ogen en huid vermijden.

 

Het telefoon nummer van het Nationaal vergiftigingen informatie centrum  (NIVC) (+31) (0)302748888 uitsluitend bestemd voor professionele hulp.

Extra informatie

Gewicht1 kg
Afmetingen17 × 5 × 20 cm