Cobaltsulfaat ( CoSO4-7H2O / mg 281 ) 1 kg.

76,02

safty data sheet cobaltsulfaat. Cobaltsulfaat  1 kg.

Dit product mag niet verkocht worden aan particulieren/consumenten

Smetpunt verlagend. |Veroorzaakt speciale decoratieve effecten , indien niet gevijzeld. geeft spikkels en  bij een hogere temperatuur een druppeleffect.

In water oplosbaar.

Schadelijke stof, milieu gevaarlijk ,giftige stof

Artikelnummer: C-3064 Categorie: Tag:

Beschrijving

SIGNAALWOORD: GEVAAR
GEVARENAANDUIDINGEN:

H302 – Schadelijk bij opname door de mond.

H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H334 – Kan bij inademing  allergie of  astmasymptomen  of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H-319 – Veroorzaakt ernstige  oogirritatie

H341 – Verdacht van veroorzaken genetische gebreken.
H350 – Kan kanker veroorzaken bij inademing.

H360F – Kan de vruchtbaarheid schaden. Of het ongeboren kind schaden

H410 – Zeer toxisch voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN:
P201 – Vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

P202 – Niet gebruiken voordat alle veiligheidsvoorzorgen gelezen en begrepen zijn

P281 – De nodige persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

P308 + P313 – NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadpelegen

P405 – Achter slot bewaren.

P501 – Inhoud/container afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

BESCHRIJVING VAN DE EERSTEHULPMAATREGELEN
CONTACT MET DE OGEN:
Oogleden wijd openen, ogen grondig met water spoelen (15 min.). Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
CONTACT MET DE HUID:
Afwassen met zeep en veel water. Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde kleding
wassen voor hergebruik.
INADEMING:
Slachtoffers meteen buiten de gevarenzone brengen. Voor frisse lucht zorgen. Bij onregelmatige of gestopte ademhaling:
kunstmatige beademen. Een arts raadplegen.
INNAME:
Mond spoelen. Een arts raadplegen.
4.2 BELANGRIJKSTE SYMPTOMEN EN EFFECTEN, ZOWEL ACUUT ALS VERTRAAGD:
Inademing: Hoesten. Ademhalingsmoeilijkheden. Kortademigheid.
Inslikken: Buikpijn. Braken. Huid/Oogcontact: Roodheid.
4.3 AANWIJZING DAT ONMIDDELLIJKE MEDISCHE AANDACHT EN SPECIALE BEHANDELING NODIG IS:
Geen speciale eisen.

CONTROLES BIJ BLOOTSTELLING
Richtlijn 98/24/EG van de Raad betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico’s van
chemische agentia op het werk.
GESCHIKTE TECHNISCHE BEHEERSINSTRUMENTEN:
Zorg voor voldoende luchtverversing.
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN:
OOG/GEZICHTSBESCHERMING: Gelaatsscherm. Veiligheidsbril.

BESCHERMING VAN DE
HUID:
Beschermende handschoenen: Rubberen. Butyl. Neopren. PVC.
BESCHERMING VAN DE
ADEMHALINGSORGANEN:
Ademhalingstoestel met filtertype P3 gebruiken (DIN 3181 ( GG-3582)

Het telefoonnummer van het Nationale vergiftigingen informatie centrum (NVIC ) (+31)(0)302748888 uitsluitend bestemd voor professionele hulp

Extra informatie

Gewicht1 kg
Afmetingen30 × 5 × 15 cm