Cobaltsulfaat ( CoSO4 -7H2O / mg 281 ) 100 gr.

8,48

safty data sheet cobaltsulfaat. Cobalt sulfaat (C0SO4-7H2O/mg 412)

Dit product mag niet verkocht worden aan particulieren/consumenten.

Smeltpunt verlagend Veroorzaakt speciale decoratieve  effecten, indien niet gevijzeld, geeft  spikkels en bij een hoger temperatuur een druppel effect.

in water oplosbaar.

 

Schadelijke stof, milieu gevaarlijk ,giftige stof

Artikelnummer: C-3064.100 Categorie: Tag:

Beschrijving

SIGNAALWOORD: GEVAAR
GEVARENAANDUIDINGEN:
H302 – Schadelijk bij opname door de mond. H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H334 – Kan allergie of asmatische
verschijnselen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken bij inademing. H341 – Verdacht van veroorzaken genetische gebreken.
H350i – Kan kanker veroorzaken bij inademing. H360F – Kan de vruchtbaarheid schaden. H410 – Zeer toxisch voor het aquatisch
leven met langdurige gevolgen.
VOORZORGSMAATREGELEN:
P201 – Vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. P202 – Niet gebruiken voordat alle veiligheidsvoorzorgen gelezen en
begrepen zijn. P281 – De nodige persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. P308 + P313 – NA (mogelijke) blootstelling: een
arts raadplegen. P405 – Achter slot bewaren. P501 – Inhoud/container afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

BESCHRIJVING VAN DE EERSTEHULPMAATREGELEN
CONTACT MET DE OGEN:
Oogleden wijd openen, ogen grondig met water spoelen (15 min.). Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
CONTACT MET DE HUID:
Afwassen met zeep en veel water. Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde kleding
wassen voor hergebruik.
INADEMING:
Slachtoffers meteen buiten de gevarenzone brengen. Voor frisse lucht zorgen. Bij onregelmatige of gestopte ademhaling:
kunstmatige beademen. Een arts raadplegen.
INNAME:
Mond spoelen. Een arts raadplegen.
4.2 BELANGRIJKSTE SYMPTOMEN EN EFFECTEN, ZOWEL ACUUT ALS VERTRAAGD:
Inademing: Hoesten. Ademhalingsmoeilijkheden. Kortademigheid.
Inslikken: Buikpijn. Braken. Huid/Oogcontact: Roodheid.
4.3 AANWIJZING DAT ONMIDDELLIJKE MEDISCHE AANDACHT EN SPECIALE BEHANDELING NODIG IS:
Geen speciale eisen.

CONTROLES BIJ BLOOTSTELLING
Richtlijn 98/24/EG van de Raad betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico’s van
chemische agentia op het werk.
GESCHIKTE TECHNISCHE BEHEERSINSTRUMENTEN:
Zorg voor voldoende luchtverversing.
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN:
OOG/GEZICHTSBESCHERMING: Gelaatsscherm. Veiligheidsbril.

BESCHERMING VAN DE
HUID:
Beschermende handschoenen: Rubberen. Butyl. Neopren. PVC.
BESCHERMING VAN DE
ADEMHALINGSORGANEN:
Ademhalingstoestel met filtertype P3 gebruiken (DIN 3181 ( GG-3582)

Het telefoonnummer van het Nationale vergiftigingen informatie centrum (NVIC ) (+31)(0)302748888 uitsluitend bestemd voor professionele hulp

Extra informatie

Gewicht0.100 kg
Afmetingen10 × 2 × 10 cm