Cobaltoxide ( Co3O4 / mg 241 ) 1 kg.

135,69

safty data sheet cobalt oxydeCobaltoxide

 

 

Sterk blauw tot blauwzwart kleurend pigment. In alkalisch glazuur levendig blauw. In combinatie met titaan blauwgroen in prachtige tinten samen met nikkel warm grijs. Zeer sterk kleurende oxide men heeft hier maar zeer weinig van nodig.

Schadelijke stof voor de gezondheid milieu gevaarlijk.

Artikelnummer: C-3062 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

 

 

 

 

Cobaltoxide (Co3O4 / mg 241)

• Signaalwoord : Gevaar
• Gevarenaanduidingen : H 3 3 4 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H411: Giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemeen : Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.
Eerstehulpmaatregelen bij
– Inademing : Persoon uit de zone halen en naar de frisse lucht brengen. Bij onregelmatige ademhaling of
ademstilstand: kunstmatig beademen. Een arts raadplegen.
– Contact met de huid : Wassen met water en zeep. Gecontamineerde kledij ontdoen en wassen voor opnieuw
te gebruiken.
– Contact met de ogen : Ogen met open ooglid 15 minuten onder stromend water afspoelen. Bi aanhoudende klachten
een arts consulteren.- Inslikken : Mond spoelen en arts raadplegen.

 

Telefoonnummer van het Nationale vergiftigingen informatie centrum (NVIC) (+31)(0)302748888 uitsluitend bestemd voor de professionele hulpverlening.

Extra informatie

Gewicht1 kg
Afmetingen17 × 5 × 15 cm