Cobaltcarbonaat ( CoCO3 / mg 119 ) 1 kg.

69,50

safty data sheet cobalt carbonaat  Cobaltcarbonaat  1kg.          schadelijk voor de gezondheid en voor het milieu

Dit product mag niet verkocht worden aan particulieren/consumenten .Bij bestelling gaarne uw kvk nummer meegeven, zodat wij kunnen controleren of wij dit aan u mogen verkopen. Dank voor uw begrip.

Cobalt carbonaat is diep blauw  carbonaat is fijne gemalen dan de oxiden en geef over het algemeen  een zachtere  kleur dan de oxides.

kleine hoeveelheden zijn genoeg om de glazuur mee te kleuren meestal is 1,5 %  al voldoende . schadelijke stof

Artikelnummer: C-3060 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

Cobaltcarbonaat   1kg.

 

    Schadelijke voor de  gezondheid , milieu  gevaarlijk

 

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Huidsensibilisatie, categorie 1, H317
Ademhalingssensibilisatie, categorie 1, H334
Mutageen, categorie 2, H341
Carcinogeen, categorie 1B, H350
Ademhaling, categorie 1B, H360
Acuut aquatisch, categorie 1, H400
Cronische aquatisch, categorie 1, H410
Indeling overeenkomstig richtlijn 67/548/EEG
Xn, schadelijk, R22 R42/43
2.2. Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

• Signaalwoord : G e v a a r
• Gevarenaanduidingen :

H 302  : Schadelijk bij inslikken

H   318:   Veroorzaakt ernstig oogletsel

H  319  : Veroorzaakt ernstig oogirritatie

H 3 1 7 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H 3 3 4 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H 3 4 1 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H 3 5 0 : Kan kanker veroorzaken.
H 3 6 0 : Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H 4 0 0 : Zeer giftig voor in het water levende organismen
H 4 1 0 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
• Veiligheidsaanbevelingen :
P 103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P 201: Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P 202: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P 261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P 272: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P 273: Voorkom lozing in het milieu.

P 280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P 363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P 308+313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P 333+313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P-501        : De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke  regionale , nationale en internationale voorschriften

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene informatie: Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische
controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.
Na inademing: Zorg voor frisse lucht, eventueel beademing toepassen, warm houden. Voor alle zekerheid een arts raadplegen.
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afspoelen en goed naspoelen.Bevuilde, doorweekte kleding onmiddellijk
uitdoen. Bij aanhoudende huidirritatie: arts raadplegen.
Na contact met de ogen: Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend waterspoelen. Bij aanhoudende irritatie:
oogarts raadplegen
Na orale inname: Onmiddellijk de mond spoelen met water. Arts raadplegen

Telefoonnummer van het Nationale vergiftigingen informatie centrum (NVIC) (+31)(0)302748888 uitsluitend bestemd voor de professionele hulpverlening.

Extra informatie

Gewicht1 kg
Afmetingen17 × 5 × 15 cm