Bariumcarbonaat (BaCo3)mg 197 1 kg.

4,84

safty data sheet bariumcarbonaat  (1)Bariumcarbonaat

WITHERITE

Wordt veel aan de kleimassa toegevoegd, (0,25 tot 2%)ter voorkoming van, door oplosbare sulfaten veroorzaakt, witte schuimachtige vlekken, vaak te zien op terra cotta en bakstenen.
Sterk vloeimiddel in steengoed en porseleinglazuren .
In kleine hoeveelheden toegevoegd verhoogt barium de glans en transparantheid van een glazuur.
Werkt bij grote hoeveelheden toegevoegd (25% of meer), matterend in aardewerkglazuren.
Heeft weinig invloed op kleuren.
Kristalvormend in combinatie met zink.
Zeer giftig.

Artikelnummer: C-3025 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

zeer giftig ( acute toxiciteit, categorie 4 schadelijk bij inslikken)

Dit product mag niet verkocht worden aan particulieren/consumenten

signaalwoord: Schadelijk/ irriterend

 

schadelijk bij inslikken.

P270 Niet eten , drinken of roken tijden het gebruik van dit product.

P301 bij onwel voelen gelijk 112 bellen of uw huisarts raadplegen. vermijd oogcontact en huidcontact.  toch last goed spoelen met water

H-302  Schadelijk bij inslikken

H-312   Schadelijk bij contact met de huid

H-301   Giftig bij inslikken

P-264   Na het werken met dit product grondig handen wassen.

P-270  Niet eten drinken of roken  tijdens gebruik

P-501 A Inhoud verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

P-501 B inhoud verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

neem uw voorzorg- maatregelen, gebruik een goed stofmasker (GG-3582)  gebruik eventueel handschoenen en een bescherming bril.Was uw handen goed na gebruik.

heeft u nog vragen over dit product , kunt u altijd contact met ve-ka groothandel b.v.  opnemen  tel. : 0487571667

Wij helpen u graag verder.

Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene informatie: Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen. Nooit iets toedienen langs de mond
bij een bewusteloos persoon.
Na Inademing: Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Arts raadplegen bij aanhoudende klachten.
Na huidcontact: Zorgvuldig wassen met water. Arts raadplegen bij aanhoudende klachten.
Na oogcontact: Zorgvuldig met water uitspoelen. Arts raadplegen bij aanhoudende klachten.
Na orale inname: Onmiddellijk arts raadplegen. De patiënt naar het ziekenhuis brengen. Mond spoelen met water. 250 ml water met 30 g
natriumsulfaat te drinken geven. Kunstmatige beademing en /of zuurstof toedienen kan noodzakelijk zijn

 

het  telefoonnummer van het Nationaal vergiftigingen informatie centrum (NIVC) (+31)(0)302748888 uitsluitend bestemd voor professionele hulp.

Extra informatie

Gewicht1000 kg
Afmetingen30 × 5 × 15 cm