Bariumcarbonaat (BaCo3/mg 197

4,84

Bariumcarbonaat zeer giftig.

WITHERITE

Wordt veel aan de kleimassa toegevoegd, (0,25 tot 2%)ter voorkoming van, door oplosbare sulfaten veroorzaakt, witte schuimachtige vlekken, vaak te zien op terra cotta en bakstenen.
Sterk vloeimiddel in steengoed en porseleinglazuren .
In kleine hoeveelheden toegevoegd verhoogt barium de glans en transparantheid van een glazuur.
Werkt bij grote hoeveelheden toegevoegd (25% of meer), matterend in aardewerkglazuren.
Heeft weinig invloed op kleuren.
Kristalvormend in combinatie met zink.
Zeer giftig.

Artikelnummer: C-3025 Categorieën: ,

Beschrijving

signaalwoord: Schadelijk/ irriterend

 

schadelijk bij inslikken.

P270 Niet eten , drinken of roken tijden het gebruik van dit product.

P301 bij onwel voelen gelijk 112 bellen of uw huisarts raadplegen. vermijd oogcontact en huidcontact.  toch last goed spoelen met water

neem uw voorzorg- maatregelen, gebruik een goed stofmasker (GG-3582)  gebruik eventueel handschoenen en een bescherming bril.Was uw handen goed na gebruik.

heeft u nog vragen oer dit product , kunt u altijd contact met ve-ka groothandel b.v.  opnemen  tel. : 0487571667

Wij helpen u graag verder.

Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene informatie: Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen. Nooit iets toedienen langs de mond
bij een bewusteloos persoon.
Na Inademing: Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Arts raadplegen bij aanhoudende klachten.
Na huidcontact: Zorgvuldig wassen met water. Arts raadplegen bij aanhoudende klachten.
Na oogcontact: Zorgvuldig met water uitspoelen. Arts raadplegen bij aanhoudende klachten.
Na orale inname: Onmiddellijk arts raadplegen. De patiënt naar het ziekenhuis brengen. Mond spoelen met water. 250 ml water met 30 g
natriumsulfaat te drinken geven. Kunstmatige beademing en /of zuurstof toedienen kan noodzakelijk zijn

 

het  telefoonnummer van het Nationaal vergiftigingen informatie centrum (NIVC) (+31)(0)302748888 uitsluitend bestemd voor professionele hulp.