mallenvet

11,81

mallenvet datasheet 2020 mallenvet, losmiddel voor gipsmallen.

beide delen goed insmeren alle hoeken en kieren . niet te dik ,maar mooi gelijkmatig.

Artikelnummer: GG-4950.250 Categorieën: ,

Beschrijving

Mallenvet:

indeling van de stof of het mengsel,

product omschrijving : mengsel

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens verordening (EG) nr 1272/2008 zoals gewijzigd.

Signaal woord:  waarschuwing

Gevarenaanduiding: H319- veroorzaakt ernstige  oogirritatie

H315 – Veroorzaakt huidirritatie

Voorzorgmaatregelen:

Preventie:  P280 draag beschermende handschoenen . Draag oog of gelaatsbescherming

P264  Na het werken  met dit product de handen grondig wassen.

P305 P351 P338 Bij contact met de ogen, voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contact lenzen verwijderen indien mogelijk, blijven spoelen.

bet=vat  mengsel van5 Ghloor-2kethyl 2H isothiazool-3-0n  en 2 -methyl-2H-isothiazool-3-0n Kan een allergische reactie veroorzaken.

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die voor zover op dit moment  aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraten , geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu.

et  telefoonnummer van het Nationaal vergiftigingen informatie centrum (NIVC) (+31)(0)302748888 uitsluitend bestemd voor professionele hulp.

Extra informatie

Gewicht0250 kg
Afmetingen10 × 10 × 15 cm