Siliconen gietrubber incl. harder , set, 1 liter

50,22

Siliconen rubber bestaat uit een witte dikvloeibare hars component en een transparante of desgewenst blauwe harder component, waarvan 5-10% toegevoegd en goed doorgeroerd moet worden. Bij 5% verharder is het mengsel ± een uur verwerkbaar en bij 10% ongeveer een half uur. Dit geeft ook een iets hardere rubber.

 

Voordelen van Siliconen rubber zijn:

 • gemakkelijk aan te brengen
 • geen krimp
 • zelf lossend van praktisch alle materialen.
 • tot 250ºC bestendig. Vloeibaar tin – lood mengsel kan erin gegoten worden
 • GEBRUIKS AANWIJZING:
  Siliconen rubber is zelflossend, en hecht meestal niet aan het moedermodel. Bij kostbare moedermodellen toch eerst uitproberen, want er zijn uitzonderingen (bepaalde soorten goud verf).
  Voor kleinere voorwerpen wordt de Siliconen rubber meestal als gietmassa gebruikt. Het moedermodel wordt dan in een kastje geplaatst en geheel omgoten met Siliconen rubber. Indien de mal tweedelig moet zijn wordt een scheiding aangebracht, of de mal wordt na uitharding ingesneden Voor grotere mallen wordt meestal een laag van ±1cm. dik opgespateld, nadat men eerst een dunne laag opgekwast heeft om de luchtbellen eruit te laten trekken. Hierbij is het dan weer nodig een steunmal te maken zoals beschreven bij Latex.De 2e laag Silikonen rubber hecht redelijk aan de eerste laag maar het is toch wel zaak om de 2e laag er zo snel mogelijk op te zetten. Ook voor latere reparaties is de hechting redelijk
  Behalve gips en beton kan ook polyesterhars zeer goed in een siliconenmal gegoten en zonder losmiddel gelost worden.
Artikelnummer: GG-4995.1000 Categorieën: , ,

Beschrijving

Siliconen gietrubber incl. harder, set, 1 kilo

SILICONEN RUBBER VOOR MALLEN. de siliconen is niet gevaarlijk alleen het addititief heeft deze aanduiding. 

Gevaren klasse en catagorie H-315, H-317, H341, H360, H371, H373, H411.

Gevaarsaanduiding volgens 1272/2008 (GSH)

bevat Dibutyltin dilaurate

signaalwoord  Gevaar.

Veroorzaakt huidirritatie ,

kan een allergische huid reactie veroorzaken

verdacht van het veroorzaken vaan genetische schade

kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

kan schade veroorzaken

kan schade aan de organen veroorzaken

giftig voor in het water klevende organismen.

pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.

stof/ gas/ rook/ nevel/ damp en spuitnevel niet inademen.

BIJ CONTACT MET DE HUID veel met water en zeep wassen.

|Na mogelijke blootstelling een arts raadplegen.

achter slot en grendel bewaren.

inhoud verpakking  afvoeren naar chemisch aval.

EERSTE HULP MAATREGELEN

Raadpleeg een arts

bij inademing slachtoffer in de frisse lucht brengen,

verontreinigde kleding uittrekken huid onmiddellijk ,na aanraking wassen met zeep

bij oogcontact grondig en met veel water spoelen.

na inslikken: Geen braken opwekken. waterdrinken mond spoelen met water. en een arts raadplegen.

 

Maatregelen ter beheersing van opslag en persoonlijke bescherming:

Draag handschoenen en oogbescherming  lichaams- bescherming geen speciale beschermings- middelen nodig.

 

 

 

Extra informatie

Gewicht1 kg