Additief voor sil.rubber 10ml, flacon, 10 ml

5,06

blauwe harder component, waarvan 5-10% toegevoegd en goed doorgeroerd moet worden. Bij 5% verharder is het mengsel ± een uur verwerkbaar en bij 10% ongeveer een half uur. Dit geeft ook een iets hardere rubber.

Artikelnummer: GG-4991 Categorieën: , ,

Beschrijving

Additief voor sil.rubber 10ml, flacon, 10 ml

blauwe harder component, waarvan 5-10% toegevoegd en goed doorgeroerd moet worden. Bij 5% verharder is het mengsel ± een uur verwerkbaar en bij 10% ongeveer een half uur. Dit geeft ook een iets hardere rubber.

Gevaren klasse en catagorie H-315, H-317, H341, H360, H371, H373, H411.

Gevaarsaanduiding volgens 1272/2008 (GSH)

bevat Dibutyltin dilaurate

signaalwoord  Gevaar.

Veroorzaakt huidirritatie ,

kan een allergische huid reactie veroorzaken

verdacht van het veroorzaken vaan genetische schade

kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

kan schade veroorzaken

kan schade aan de organen veroorzaken

giftig voor in het water klevende organismen.

pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.

stof/ gas/ rook/ nevel/ damp en spuitnevel niet inademen.

BIJ CONTACT MET DE HUID veel met water en zeep wassen.

|Na mogelijke blootstelling een arts raadplegen.

achter slot en grendel bewaren.

inhoud verpakking  afvoeren naar chemisch aval.

EERSTE HULP MAATREGELEN

Raadpleeg een arts

bij inademing slachtoffer in de frisse lucht brengen,

verontreinigde kleding uittrekken huid onmiddellijk ,na aanraking wassen met zeep

bij oogcontact grondig en met veel water spoelen.

na inslikken: Geen braken opwekken. waterdrinken mond spoelen met water. en een arts raadplegen.

 

Maatregelen ter beheersing van opslag en persoonlijke bescherming:

Draag handschoenen en oogbescherming  lichaams- bescherming geen speciale beschermings- middelen nodig.