Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementbank te Amsterdam op 29-12-1978 en gewijzigd op 14-12-1992 onder nummer 263/1978, met betrekking tot inkoop en verkoop van goederen en uitbesteding van diensten van:

 1. Ve-Ka Vakmateriaal Keramiek BV KvK dos. nr. 33.239.628,
 2. Ve-Ka Keramiek Holding BV KvK dos. nr. 33.105.605,
 3. Ve-Ka Industrie Keramische Grondstoffen BV KvK doss. nr 33.133.817,
  allen gevestigd te Amsterdam
 4. Ve-Ka Ovenbouw BV KvK dos. nr. 10.091.253
  gevestigd te Tiel.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle prijsaanvragen en opdrachten van, offertes aan en overeenkomsten tot inkoop en verkoop van goederen en/of uitbesteding van diensten gesloten met de drie boven- genoemde vennootschappen en hun filialen ( hierna te noemen Ve-Ka)
 2. De algemene leveringsvoorwaarden van leveranciers en afnemers van goederen en/of diensten (waaronder aanneming van werk) zijn uitdrukkelijk niet, ook niet ten dele, op prijsaanvragen, opdrachten van, offertes aan en/of overeenkomsten met Ve-Ka van toepassing.
 3. De leverancier en de afnemer van goederen en/of diensten (waaronder aanneming van werk), met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op nadien met Ve-Ka gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2 - Opdracht, offerte en overeenkomst

 1. Opdrachten, offertes en bestellingen door afnemers worden door Ve-Ka hetzij mondeling hetzij schriftelijk aanvaardt.
 2. Als schriftelijke aanvaarding bedoeld in het vorige lid van dit artikel geldt uitsluitend een schriftelijke bevestiging door Ve-Ka aan de wederpartij binnen 14 dagen na de dag waarop de opdracht door Ve-Ka is ontvangen of iedere andere termijn welke uitdrukkelijk door Ve-Ka wordt overeengekomen.

Artikel 3 - Wijzigingen

 1. Wijzigingen in offertes, inclusief prijsindicaties, door Ve-Ka (waaronder afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden) zijn van kracht tot op het ogenblik van de overeenkomst. Nadien gelden uitsluitend wijzigingen, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Ve-Ka en de wederpartij zijn overeengekomen.
 2. Indien de wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de koopprijs van de goederen en/of diensten, kan dit leiden tot een wijziging in de overeengekomen prijs van deze goederen en/of diensten, wanneer de zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen

Artikel 4 - Omschrijving en kwaliteit

 1. Goederen en / of diensten door Ve-Ka kunnen worden geleverd met specificaties waarin kan zijn omschreven, eventueel mede middels verwijzing, naar separaat uitgegeven algemene kwaliteitseisen, technische specificaties, tolerantienormen, industrienormen, tekeningen, alsmede naar door de overheid vastgestelde aanduidingen zoals codering op de Lijst Gevaarlijke Stoffen of andere door de overheid gepubliceerde gegevens. De wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de technische kwaliteiten en risico's en de beschikking te hebben over de meest recente uitgave van eventuele publicaties en bekend te zijn met de inhoud daarvan.
 2. De door Ve-Ka uitgegeven, telkens geldende bijsluiters bij de geleverde goederen, waaronder verwijzingen nar in 4.1 vermelde publicaties, liggen bij Ve-Ka ter inzage en zijn ter beschikking en de wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de inhoud en de betekenis ervan.
 3. Onverminderd de hierboven bedoelde bijsluiters en/of etikettering op de goederen en verwijzingen naar de in o.a. 4.1 genoemde publicaties en gegevens door Ve-Ka staat de wederpartij in voor het juiste gebruik van de goederen, alsmede voor het gebruik door afnemers van de wederpartij en wordt elke vorm van aansprakelijkheid voor schade of vervolgschade door ondeskundig, ander onachtzaam gebruik van deze goederen of stoffen door Ve-Ka uitgesloten.
 4. Bij aantoonbare gebreken in de overeengekomen kwaliteit van de goederen wordt door Ve-Ka uitsluitend vergoed de waarde van de goederen, voor zover de gebreken niet zijn toe te rekenen aan de fabrikant van de goederen.
 5. Bij inkoop van goederen of diensten van Ve-Ka, moeten deze goederen en/of diensten met de inachtneming van de vorige leden van dit artikel 4 bepaalde, voldoen aan de hoogste eisen die volgens de stand der techniek ten tijde van de levering daaraan gesteld kunnen worden.
 6. Bij verkoop van producten door Ve-Ka van zaken, welke achteraf door de fabrikant of leverancier redelijkerwijze niet meer zijn te leveren, wordt de melding door laatste ontbinding van de overeenkomst tot verkoop door alle partijen aanvaard als betrof het overmacht.

Artikel 5 - Kwaliteitszorg

 1. De wederpartij dient een zodanig kennis en systeem van kwaliteitszorg te bezitten en te onderhouden dat gewaarborgd wordt dat het gebruik van de geleverde goederen voldoen aan de van toepassing verklaarde gebruiksvoorschriften, zorgvuldigheidsnormen en kwaliteitsvoorschriften van Ve-Ka.

Artikel 6 - Vervoer en Keuring en Reclame

 1. De door Ve-Ka aangeleverde goederen worden geacht bij aanvang van het vervoer of bij ontvangst door de vervoerder, door de wederpartij of een door deze aan te stellen deskundige, te zijn gekeurd en als zijnde in goede staat aanvaard. Onder keuring wordt ook verstaan, dat een deel van de partij stoffen zal zijn getest, alvorens de gehele partij wordt gebruikt. Het risico staat geheel op de wederpartij.
 2. De wederpartij zal Ve-Ka zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen 10 dagen schriftelijk mededelen indien de goederen gebreken vertonen of ondeugdelijk zijn, welke mededeling uiterlijk binnen twintig dagen door Ve-Ka moet zijn ontvangen. Buiten deze termijn wordt door Ve-Ka geen aansprakelijkheid voor reclames aanvaard. De wederpartij stelt desverlangd de goederen voor keuring aan Ve-Ka ter beschikking.
 3. De afnemer wordt geacht breekbare goederen, die een deel der leverantie door Ve-Ka uitmaken, afdoende te hebben verpakt of op eigen kosten te hebben laten verpakken, beschermd en verzekerd en bij breuk of beschadiging is geen vergoeding door Ve-Ka verschuldigd.
 4. Van een afkeuring van goederen geleverd aan Ve-Ka zal zo spoedig mogelijk een met redenen omklede schriftelijke mededeling worden gedaan aan de leverancier. Binnen een in deze mededeling te stellen redelijke termijn zal de leverancier in de gebreken dienen te voorzien en de goederen andermaal ter keuring dienen aan te bieden. Op een dergelijke herkeuring zijn de bepalingen van dit artikel 6 van overeenkomstige toepassing. Afkeuring zal niet leiden tot verlenging van de leveringstermijn, tenzij Ve-Ka daarvoor termen aanwezig acht. In geval van herkeuring na afkeuring heeft Ve-Ka het recht de extra kosten die hiervan het gevolg zijn, zoals de vertragingskosten van afnemers voor rekening van de leverancier te brengen.
 5. Indien is overeengekomen dat de goederen ter plekke worden geïnstalleerd, wordt de afnemer geacht vanaf de buitentoegang alle noodzakelijke voorzieningen te hebben getroffen.

Artikel 7 - Facturen en Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Ve-Ka aan de wederpartij te leveren of over te dragen goederen worden geleverd onder de opschortende voorwaarde dat de koopprijs zal zijn voldaan. Ve-Ka behoudt het recht deze goederen na de eerste ingebrekestelling, danwel na de periode genoemd in artikel 12 zonder ingebrekestelling, binnen 24 uur terug te nemen, alsmede de koopprijs te vorderen, waaraan de wederpartij alle medewerking zal verlenen.
 2. Aanbetaling op de koopprijs aan Ve-Ka, voor nog niet geleverde goederen, vervallen bij eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de wederpartij en zullen door deze wederpartij niet worden teruggevorderd als onverschuldigd betaald.
 3. Het is de wederpartij niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Ve-Ka niet volledig betaalde goederen aan derden te leveren, te verpanden, vruchtgebruik te vestigen, te verwerken of ter beschikking te stellen of in bruikleen af te geven.
 4. Alle nieuwe voorwerpen, welke geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd met niet betaalde materialen van Ve-Ka, worden eigendom van Ve-Ka, totdat de volledige koopprijs zal zijn voldaan.
 5. Alle kosten van vervoer, verzekering, verpakkingen alsmede het risico van breuk, van retourzendingen zijn voor rekening en risico van de afnemer en worden door de afnemer aanvaard.

Artikel 8 - Levering

 1. Levertijd van goederen door Ve-Ka aan de wederpartij te leveren bedraagt vier weken, tenzij binnen deze periode door Ve-Ka aan de wederpartij wordt gemeld dat de levering zal zijn vertraagd, waarbij de periode van vier weken met nog eens vier weken, dan wel een nader overeen te komen periode, wordt verlengd.
 2. Alle op de levering vallende kosten ( kosten van verzekering, verpakking en transport daaronder begrepen) zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt.
 3. De goederen en/of diensten aan Ve-Ka dienen te worden geleverd binnen de termijn of - ingeval van deellevering - termijnen in de opdracht genoemd.
 4. Indien de leverancier of wederpartij van Ve-Ka weet of redelijkerwijs kan weten dat hij om welke reden dan ook zijn verplichting tot tijdige en behoorlijke levering of afname ( mogelijk) niet zal kunnen nakomen, stelt hij Ve-Ka hiervan onmiddellijk in kennis onder vermelding van de daaraan ten grondslag liggende feitelijke omstandigheden. Door het enkele feit van overschrijding van een overeengekomen termijn -behoudens indien deze is te wijten aan de schuld van Ve-Ka - is de leverancier in gebreke en heeft Ve-Ka, onverlet haar recht op schadevergoeding, het recht de overeenkomst te ontbinden.
 5. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Ve-Ka lijdt als gevolg van niet-tijdige of niet-behoorlijke levering en / of te late aanmelding van (mogelijke) vertraging, alsmede als gevolg van hierop gebaseerde ontbinding van de overeenkomst.
 6. De leverancier dient de goederen en / of diensten te leveren op de plaats in de opdracht genoemd of - bij gebreke van vermelding daarvan - in of bij een door Ve-Ka genoemde bestemming. De te leveren goederen dienen deugdelijk zijn te verpakt.

Artikel 9 - Garantie

 1. De leverancier van goederen aan Ve-Ka garandeert dat alle geleverde goederen en/of diensten volledig voldoen aan de in de opdracht gespecificeerde eisen en geschikt zijn voor het gegarandeerde gebruik en vrijwaart Ve-Ka van elke aansprakelijkheid bij doorlevering van onbewerkte goederen aan derden.
 2. De leverancier is verplicht op eerste verzoek van Ve-Ka de ontdekte tekorten en gebreken binnen een door Ve-Ka te stellen redelijke termijn kosteloos weg te nemen en / of de gebrekkige goederen kosteloos te vervangen en / of de gebrekkige diensten kosteloos opnieuw te verrichten, een en ander naar keuze van Ve-Ka.
 3. De termijn gedurende welke de leverancier instaat voor de in het tweede lid van dit artikel bedoelde gebreken, is bij duurzame goederen in alle gevallen minimaal een jaar, te rekenen vanaf de aanvaarding van Ve-Ka, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere garantietermijn is overeengekomen. De garantietermijn wordt verlengd met het aantal jaren dat van de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk geen gebruik is gemaakt wegens herstel of vervanging uit hoofde van deze garantie.
 4. Indien het gebruik of de overigens niet-toepasselijke algemene voorwaarden van de leverancier een langere garantietermijn kennen dan de hiervoor bedoelde, zal Ve-Ka zich op de langere garantietermijn kunnen beroepen.
 5. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, kunnen uitsluitend door de leveranciers en / of fabrikant verleende garanties onder 9.1 t/m 9.4 aan Ve-Ka door een wederpartij worden ingeroepen.
 6. Het aan kopers verstrekte en gedeponeerde garantiebewijs Ve-Ka is, voor zover van toepassing, een aanvulling op de bepalingen 9.4 t/m 9.5.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Ve-Ka is niet aansprakelijk aan de afnemer en verdere subafnemers, voor alle middellijk of onmiddellijk geleden schade en gemaakte kosten veroorzaakt door of in verband met:
  • ondeskundig gebruik van de geleverde goederen,
  • gedragingen van personen in strijd met de gebruiks- en technische voorschriften,
  • toedoen van het personeel van de afnemers en eventuele verdere afnemers of gebruikers,
  • gebreken in het materiaal van de fabrikant of zijn leverancier,
  • opdrachten door derden aan afnemers welke met goederen van Ve-Ka zijn vervaardigd of welke voor de uitvoering van de opdracht gebruikt,
  • gebruik in strijd met de coderingen en verwijzingen naar algemeen bekende voorschriften en/of regelgeving,
  • eigen schuld of gevaarlijk gebruik door de afnemer
 2. De afnemer vrijwaart Ve-Ka voor alle schade door zijn toedoen of door toedoen van zijn producten vervaardigd met goederen van Ve-Ka voor zover niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat dit risico door Ve-Ka is aanvaard of door eigen schuld van Ve-Ka is veroorzaakt.
 3. De leverancier vrijwaart Ve-Ka tegen alle aanspraken door derden op vergoeding van enige door hen geleden schade of gemaakte kosten veroorzaakt door of in verband met
  • gebreken in de geleverde goederen en/of diensten,
  • toedoen van het personeel van de leverancier en eventuele onderleveranciers, en/of
  • gebreken in het materiaal dat de leverancier of zijn onderleverancier bij de uitvoering van de opdracht gebruik

Artikel 11 - Prijs en betaling

 1. De prijs in de offerte kan worden gewijzigd tot de overeenkomst. De overeengekomen prijs op de factuur geldt als vast.
 2. Alle levering door Ve-Ka aan afnemers is onder rembours en geschiedt op af het magazijn van Ve-Ka, dan wel vanaf de overeengekomen plaats exclusief kosten en rechten, zoals, doch niet beperkt tot de kosten van transport, laden en stuwen respectievelijk lossen, verzekering, de omzetbelasting en de invoerrechten, zomede de kosten van emballage.
 3. Betaling van de overeengekomen prijs aan Ve-Ka zal plaatsvinden contant bij factuurdatum van het geleverde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 4. Ongeacht de overeengekomen prijs is aan dertig dagen een vertragingsrente verschuldigd van 2 per cent per maand, te rekenen vanaf de maand van de factuurdatum, zijnde de eerste maand ongeacht de dag van de maand, vermeerderd met wettelijke rente en 15% incassokosten.
 5. Betaling geschiedt in de valuta, waarin de prijs is uitgedrukt.
 6. Aan Ve-Ka verschuldigde bedragen zullen ook steeds verrekend kunnen worden met de bedragen die Ve-Ka uit welke hoofde ook aan de wederpartij zal zijn verschuldigd.
 7. Betaling aan of verrekening door Ve-Ka houdt geenszins afstand in van het recht van Ve-Ka de wederpartij aan te spreken krachtens deze voorwaarden

Artikel 12 - Ontbinding

 1. Zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist wordt de afnemer geacht van rechtswege in gebreke te zijn, indien
  (I) hij heeft verzuimd de koopsom binnen dertig dagen te betalen,
  of
  (II) enige verplichting omschreven in deze voorwaarden of anderszins uit de gesloten overeenkomst voortspruitende niet nakomt of mededeelt niet na te zullen komen.
  (III) bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis de in staat van faillissement is verklaard of hem surséance van betaling is verleend, dan wel indien de wederpartij formeel of materieel in liquidatie treedt.
  Alsdan heeft Ve-Ka het recht, zonder zelf in enig geval tot schadevergoeding te zijn gehouden, de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekende brief te ontbinden, alsmede recht op schadevergoeding van schade, kosten en interessen die voor haar ontstaan zijn als gevolg van het eventuele tekortkoming in de nakoming van de verbintenis door de wederpartij en aangifte van de goederen welke zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud.
 2. In het geval van ontbinding als in het vorige lid bedoeld, zal de koopprijs van hetgeen aan de wederpartij onder opschortende voorwaarde van betaling is geleverd, vermeerdert met de in artikel 11 genoemde kosten sedert de dagtekening van de in het vorige lid bedoelde brief, door deze aan Ve-Ka moeten zijn betaald binnen een maand na genoemde dagtekening.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en Geschillen

 1. Op deze voorwaarden en de opdrachten en overeenkomsten waarop zij betrekking hebben is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van de Eenvormige Koopwetten is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ter zake van alle geschillen verband houdende met opdrachten, en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst is bij uitsluiting de competente Rechter te Amsterdam bevoegd.